Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Livani en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Livani” de volgende betekenis: “Livani en de, voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie, ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Livani deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Livani gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Livani is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Livani is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Livani een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Livani. Het is ook mogelijk dat Livani in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Livani een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Livani op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Livani de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Vragen over overeenkomsten of dergelijke worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Dit kan zijn via mail, whatsapp of social media. Vragen kunnen ten alle tijden gesteld worden via deze kanalen.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Livani en haar opdrachtgever verplicht Livani zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Livani kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Livani en haar opdrachtgever accepteert Livani een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Livani zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Livani heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Livani gesloten overeenkomst. Livani verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Livani voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Livani van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 4: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
4.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 1 en en 30 dagen voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
4.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Livani.

Artikel 5: overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
5.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 45 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 6: honorarium & betalingsvoorwaarden
6.1 Het honorarium van Livani bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Livani, gewerkte tijdseenheid.
6.2 Alle door Livani opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.3 Alle door Livani opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
6.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
6.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
6.6 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Livani zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

Artikel 7: intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Livani aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
7.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Livani aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Livani voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1 Livani is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Livani.
8.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Livani in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Livani bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
8.3 Wanneer Livani is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
8.4 De totale vergoeding van Livani aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan €5.000,-. 8.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Livani uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 9: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Als Livani op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Livani zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Livani niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 10: persoonsgegevens
10.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Livani bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Livani beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden